پروژه درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده
پروژه درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده
پروژه درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده
پروژه درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده

پروژه درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده

پروژه دانشگاهی عمران سازه _درس ورق و پوسته یک ورق با با تکیه گاه ساده با روش ناویر تحت بار گسترده ضریب ارتجاعی و ضخامت ورق و طول و عرض و مقدار بار گسترده و ضریب پواسون را از ورودی دریافت میکند و تغییر شکل ورق را با رسم شکل و خروجی مقدار تغییر شکل ها را نمایش میدهد.

پروژه مهندسی عمران


پروژه های ایتبس،سیف،ارشیکد،متلب و آباکوس و ....